Zaznacz stronę

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

1. Administratorem danych osobowych jest:
„MAX-STAL” M. Chaberska, W. Siwiec Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Radomskiej 39K, 26-670 Pionki.

2. Przetwarzane dane osobowe:
2.1. Sprzedaż i zakup wyrobów hutniczych.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe.

2.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa.
Przetwarzane dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa. Podmioty, których dane dotyczą to: podmioty kontaktujące się z firmą oraz ich pracownicy i osoby z nimi współpracujące. Dotyczy to również osób przebywających na terenie oraz w budynkach firmy w związku z monitoringiem wizyjnym.

2.3. Rekrutacja osób ubiegających się o zatrudnienie.
Przetwarzane dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, uprawnienia zawodowe. Dane w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są w oparciu o udzieloną zgodę.

3. Pozyskiwanie danych.
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez osoby, ktrych te dane dotyczą lub pobrane z powszechnie dostępnych źródeł.

4. Odbiorcy danych.
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazywać innym podmiotom, które będą przetwarzały je w naszym imieniu:

 • podmioty pośredniczące w zawieranych przez nas transakcjach,
 • podmioty świadczące usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, pomoc prawną i podatkową, audytorzy,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • banki, w zakresie prowadzenia rozliczeń,
 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • firmy transportowe i spedycyjne,
 • agencje celne,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • sądy, komornicy i biura informacji gospodarczej.

5. Czas przechowywania danych.
Dane przechowywane są przez nas przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Po zakończeniu procesu przetwarzania dane zostają zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych i dobrowolność ich podania.
Osoby, których dane dotyczą mają:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem podjętych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO.

Z praw tych można skorzystać składając wniosek u Administratora.

7. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).